O FIRMI

Marketinški prospekt

Marketinški prospekt (Engleski)


OSNOVNI PODACI O FIRMI


Naziv firme: Akcionarsko društvo Budimka za proizvodnju preradu i promet voća i povrća i mesa i spoljnotrgovinskog poslovanja POŽEGA.

Skraćeni naziv firme: AD „Budimka“ POŽEGA .

Sedište Društva: Ul. Zlatiborska bb, 31210 Požega, Srbija.

tel.:+381 31 811 653      E-Pošta: office@budimka.rs
fax:+381 31 811 490      Sajt adresa: www.budimka.rs


Matični broj: 07303041

Poreski broj: 101002909

Naziv glavne delatnosti: šifra delatnosti 15320; proizvodnja sokova od voća i povrća.

Osnovni kapital Društva :10.107.916,59 evra

Broj registrovanih akcija na dan 31.12.2011: 1.270.673 akcije.

V.D. direktor: Slaviša Golubović.
vodjenje „BUDIMKE“ preuzeo marta 2010 G.
Kontakt: tel. 064 814 43 06

Izvršni direktor prodaje: Slaviša Golubović
Kontakt: tel. 064 814 43 06
Izvršni direktor proizvodnje: Miloje Vuković
Kontakt: tel. 064 814 43 18Privremeni zastupnik kapitala
Rade Tanasković
vodjenje „BUDIMKE“ preuzeo februar 2010 G.
Kontakt: tel. 064 156 54 75 e-pošta: r.tanaskovic@gmail.com


Organi Društva
1. Skupština Društva
2. Nadzorni odbor
3. Izvršni odborSkupština akcionara Društva
Njihova prava utvrdjenja su u Zakonu o privrednim društvima. Nadležnosti Skupštine i druga pitanja koja se direktno odnose na upravljanje Društvom od strane akcionara uredjena su Statutom Društva i Osnivačkim aktom Društva.

Nadzorni odbor saziva sednicu Skupštine akcionara najmanje jednom godišnje. Poziv na redovnu skupštinu objavljuje se najmanje 30 dana unapred na internet stranici Društva. U sedištu Društva akcionara mogu da ostvare uvid u materijale za sednicu Skupštine i predlog odluka.


Nadzorni odbor
Nadzorni odbor se sastoji od 5 članova. Predsednik Nadzornog odbora Helena Ćetanović, Tomislav Stanisavljević, Zvezdan Stamatović, Selim Aganović. Ćlanovi Nadzornog odbora biraju se na Skupštini akcionara na četiri godine. Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu. Prioritet Nadzornog odbora je efikasno ostvarivanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva Društva kao i izvršavanje nadzornih ovlašćenja.


Izvršni odbor direktora
Osnovni zadatak izvršnih direktora t.j menadžmenta Društva jeste strateški menadžment i efikasno upravljanje AD „BUDIMKOM“ .
Kompaniju vodi dvodomna uprava.
Kontaktiraj nas
an image
Budimka
Požega,Zlatiborska bb
Email: office@budimka.rs

Telefon: +381 (31) 811-591
Fax: +381 (31) 811-490